۰۲۱-۷۷۱۳۲۶۶۵|info@chakadnet.com

IT Networking

  • ویژگیهای برجسته :

     تسریع هر مرحله از فرآیند گواهی(تصدیق) کابل مسی Versiv™ پلتفرم ماژولاری است که از گواهی(تصدیق) کابلهای مسی ، ، میزان افت خطوط فیبرنوری، تست OTDR و بازبینی سری کابل های فیبر نوری را پشتیبانی می کند. سرعت بینظیر برای تست Cat 6A،8 و کلاس FA و تمام استانداردهای فعلی دارای سیستم مدیریت پیش نیازها و پیشرفت کار به نام ProjX ™ که این اطمینان را خواهد داد که همه آزمون ها به درستی انجام شده است.

  • ویژگیهای برجسته :

     تسریع هر مرحله از فرآیند گواهی(تصدیق) کابل مسی Versiv™ پلتفرم ماژولاری است که از گواهی(تصدیق) کابلهای مسی ، ، میزان افت خطوط فیبرنوری، تست OTDR و بازبینی سری کابل های فیبر نوری را پشتیبانی می کند. سرعت بینظیر برای تست Cat 6A،8 و کلاس FA و تمام استانداردهای فعلی دارای سیستم مدیریت پیش نیازها و پیشرفت کار به نام ProjX ™ که این اطمینان را خواهد داد که همه آزمون ها به درستی انجام شده است.