• نام کالا:  Rack ATS 230V 32A • پارت نامبر: AP4424 • شرح: مقداری زیادی قدرت را برای زاِئده های سخت فراهم میکند. • رک ATS، 230V، 32A، IEC 309 in، (16) C13 (2) C19 out • شامل: براکت نصب رک، کابل پیکربندی ، کابل پیکربندی سریال RS-232